Begrepp inom trafik, väg och körkort

Accelerationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik.
Behörighetshandling Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter, förarbevis för terränghjuling samt bevis om körkort och bevis om förarbevis.
Besiktningsinstrument Ett bevis om att fordonet har godkänts vid en mopedbesiktning.
Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).
Cirkulationsplats En plats som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för cirkulationsplats.
Cykelbana En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II.
Cykelfält Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II.
Cykelöverfart En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.
EG-motorfordon Ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap.
Färdled En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg.
Grundhandling En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling.
Gågata En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata.
Gångfartsområde En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter skall vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde.
Halvljus Avbländat färdljus.
Heldragen linje Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motgående körfält, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande. En cykelfältslinje kan dock inte vara heldragen.
Helljus Inte avbländat färdljus.
Huvudled En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara huvudled och som är utmärkt med vägmärke för huvudled.
Internationellt körkort En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn.
Jordbruks- och skogsbrukstraktor Ett motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerade för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten.
Körbana En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren.
Körfält Ett sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon.
Körfält för fordon i linjetrafik m.fl. Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Körförbud Förbud mot att använda ett fordon.
Körträning Träning i att föra ett körkorts- eller traktorkortspliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga förarprov.
Laddplats En plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering och en symbol för laddplats.
Lastlängd Avståndet från lastutrymmets främsta yttersta punkt till dess bakersta yttersta punkt.
Lämplighetsbevis Ett bevis om att ett fordon har godkänts vid lämplighetsbesiktning.
Motortrafikled En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara motortrafikled och som är utmärkt med vägmärke för motortrafikled.
Motorväg En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg.
Odelbar last Last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster.
Parkering En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som
1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.
Plankorsning / järnvägsövergång En korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall.
Registrerat fordon Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret.
Registreringsnummer Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret
Registreringsskylt En av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i vägtrafikregisteret
1. upptar fordonets registreringsnummer,
2. är avsedd för beskickningsfordon, eller
3. utgör en personlig fordonsskylt.
Retardationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart.
Spärrområde Ett vägområde som markerats med vinklade eller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt.
Stanna och parkera Annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafikförhållandena, eller 3. utgör parkering.
Temperaturkontrollerat fordon Ett fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka.
Terräng Ett område som inte är väg.
Trafikant Den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng.
Trafikövningsplats En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg.
Tättbebyggt område Ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område.
Utryckningsfordon Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon.
Väg 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.
Vägren En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana
Ändamålsplats En plats som är avsedd för en viss trafikantgrupp, en viss verksamhet eller ett visst ändamål.
Övergångsställe En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat.
Gå tillbaka