Trafikregler och vägmärken

Cirkulationsplats, rondell

Vanligtvis består en cirkulationsplats av fyra sammankopplade vägar, det innebär att man lämnar en väg och kör in på en annan när man kör in i cirkulationsplatsen.
Före cirkulationsplatsen ska höger körfält användas om man vill svänga till höger eller köra rakt fram, om man ska svänga till vänster ska vänster körfält användas.

Den som ska köra in i en cirkulationsplats har alltid väjningsplikt mot de fordon som redan befinner sig i cirkulationsplatsen.
När man kör in i cirkulationsplatsen behöver man inte använda körriktningsvisare eftersom det bara finns ett val av körriktning. Det ska man däremot alltid göra när man ska lämna cirkulationsplatsen eller om man ska byta körfält medan man är inne i den.

En rondell avser den plats i mitten av en cirkulationsplats.

Rondell

Enkelriktat, enkelriktad gata

Enkelriktat innebär på vägar att trafiken endast får gå i en riktning.
Detta gäller all fordonstrafik om inget annat anges.
Den vanligaste orsaken till enkelriktning är brist på utrymme då vägen är för smal för att två bilar ska kunna mötas.

Enkelriktat

Enskild väg

Om inget vägmärke anger något annat är infart på enskild väg tillåtet. En enskild väg kan dock vara förenat med vissa risker då viktiga vägmärken kan saknas och vägen kan vara i dåligt skick. Högerregeln gäller i korsning mellan enskild och allmän väg om inte den enskilda vägen är en utfartsväg.

Enskild väg

Farlig vägkorsning

Detta vägmärke sätts ofta upp där korsningen kan vara skymd (se bild t.h). I en korsning med detta vägmärke gäller högerregeln.

Enskild väg

Farlig vägkorsning

Vid ett flervägsstopp har alla fordon i en korsning stopplikt.
Den som först har kört in i korsningen får också köra först.

Stopp för flera i korsning, flervägsstopp

Fordonsbredd

Ett fordon som framförs på allmän väg väg får inte inklusive last inte vara bredare än 260 cm.
Last får som mest skjuta ut 20 cm på vardera sida (oavsett fordonsbredd), om ett fordon har bredden 260 cm får alltså inte någon last skjuta ut.

Bredd på fordon

Fordonshöjd

Det finns ingen generell bestämmelse kring hur högt ett fordon får vara den fria höjden på allmän väg är dock minst 4,5 meter.

Höjd på fordon

Fordonslängd

Den största tillåtna fordonslängden i Sverige är 24 meter och i vissa fall 25,25 meter (inkl. last).

Längd på fordon och fordonståg

Gårdsgata

En gårdsgata är anpassad för fotgängare och fordon har även väjningsplikt gentemot gångtrafikanter.
Tänk på följande vid körning på en gårdsgata:

- Du får inte köra fortare än gång hastighet.

- Parkering är endast tillåtet på särskilt anordnade platser.
- Du har väjningsplikt mot andra fordon när du ska köra ut från gårdsgatan på en allmän väg.

Vägmärke gårdsgata

Högerregeln

Denna regel kan betraktas som en grundläggande väjningsregel för vägkorsningar.
När två vägar korsar varandra och inget vägmärke finns i korsningen gäller högerregeln. Detta innebär att den trafikant som kommer från vänster måste lämna företräde för den trafikant som kommer från höger.
På huvudleder gäller ej högerregeln.

Trafikregel högerregeln

Huvudled

Vid körning på en huvudled gäller ej högerregeln utan fordon på korsande vägar har väjningsplikt gentemot andra fordon på huvudleden, du bör ändå alltid ha skärpt uppmärksamhet innan och vid passering av en korsning.
Anledningen till denna regel är att trafiken ska flyta på så bra som möjligt på huvudleden.

Körning på huvudled

Järnvägsövergång

Vid passeringen av en järnvägsövergång bör man alltid vara extra uppmärksam även om det finns ljud- och ljussignaler.
Anpassa alltid farten efter hur sikten och väglaget är vid den aktuella järnvägsövergången och om sikten är helt skymd kan du behöva stanna innan du passerar korsningen.
Tänk på att det är förbjudet att parkera 30 meter innan och efter korsningen.

Järnvägskorsning vägmärke

Vägmärke: Nedsatt hörsel

Detta vägmärket talar om att det finns folk med nedsatt hörsel i området (se bild t.h). Fordonsförare bör vara extra försiktiga då gående kan ha nedsatt hörsel och inte hör trafiken.

Vägskylt nedsatt hörsel

Vägmärke: Nedsatt syn

Detta vägmärket talar om att det finns folk med nedsatt syn i området (se bild t.h). Fordonsförare bör vara extra försiktiga då gående kan ha nedsatt syn och inte ser trafiken.

Vägmärke Nedsatt syn

Övergångsställen, bevakade och obevakade

Det finns två typer av övergångsställen, obevakade och bevakade.
Vid ett obevakat övergångsställe råder väjningsplikt mot fotgängare.
Ett bevakat övergångsställe är utrustat med ljus- och ibland ljudsignaler.
Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.
Ett övergångsställe räknas som bevakat om det regleras av polis.

Omkörningsförbud

Förbjuder omkörning av andra motordrivna fordon andra än tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidvagn.
Det är inte tillåtet att köra om bil, buss, traktor och motorcykel med sidvagn. Vägmärket omkörningsförbud sätts ofta upp där föraren har svårt att upptäcka faran med omkörning.

Förbud mot omkörning gäller även i följande fall (även om inte vägmärke med omkörningsförbud finns):
-Där sikten är skymd (exempelvis i kurvor).
-Strax före eller på ett obevakat övergångsställe.
-Strax före och i en vägkorsning.
-Strax före eller i en järnvägskorsning.

Omkörningsförbud

Rekommenderad hastighet

Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket.

Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

Rekommenderad hastighet

Tuta, signalera

Som fordonsförare är man skyldig att avge varningssignal för att förebygga eller avvärja fara.
Under dagtid är det lämpligt att använda ljudsignalen ("tutan") och under mörker genom att blinka med helljusen.

Stopplikt

Vid stopp gäller det att stanna innan du kör in på vägen dessutom gäller väjningsplikt gentemot andra fordon.
Om stopplinje saknas ska du stanna innan korsningen där sikten är bäst.

Omkörningsförbud

Tätbebyggelse

Märket anger att tättbebyggt område börjar och placeras på gränsen till ett område som är tättbebyggt område.
Inom tättbebyggt område är högsta tillåten hastighet 50 km/tim om inget annat anges.

Omkörningsförbud

Vägarbete

Det är viktigt att i god tid sänka farten vid ett vägarbete. Både vägarbetare och maskiner kan ibland vara i skymda lägen och det är därför viktigt att även vara extra uppmärksam när man passerar vägarbetet.

Omkörningsförbud

Väjningsplikt

Väjningsplikt innebär att förare tydligt ska visa sin avsikt att väja (lämna företräde) genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Omkörningsförbud
Gå tillbaka