Hastighet - Fordonshastigheter

Hastighet - Fordonshastigheter

Hur snabbt man får köra bestäms av vägens högsta tillåtna hastighet. Ibland kan du dock behöva hålla en lägre hastighet exempelvis vid nedsatt sikt eller när du kör med mycket last. Grundprincipen är att du aldrig får hålla en högre hastighet än av trafiksäkerheten kräver.

Förutom de hastighetsbegränsningar som finns ska föraren hålla en tillräckligt låg hastighet till de omständigheter som råder:

 • Inom tättbebyggt område.
 • Vid nedsatt sikt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena.
 • Vid övergångsställen eller andra platser där fotgängare korsar vägen.
 • Där korsande fordonstrafik kan förekomma.
 • I skarpa kurvor.
 • Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd.
 • Vid risk för bländning.
 • Vid möte med andra fordon på smala vägar.
 • Vid halt väglag.
 • När fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning.
 • När fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.
 • När fordonet närmar sig djur eller boskap på vägen.
 • Där vägarbete pågår.
 • Förbi en olycksplats, samt
 • Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

Högsta tillåtna hastighet för olika fordon

Buss med totalvikt över 3,5 ton om samtliga som färdas i bussen som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte 100 km/tim
Buss med totalvikt över 3,5 ton 90 km/tim
Tung lastbil på motorväg eller motortrafikled 90 km/tim
Tung lastbil på väg utom motorväg eller motortrafikled 80 km/tim
Bil med bromsad släpvagn 80 km/tim
Motorcykel med släpvagn 80 km/tim
Bil med obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen är olastad) inte överstiger halva bilens tjänstevikt, dock högst 750 kg 80 km/tim
Bärgare som drar ett annat fordon där ena hjulparet är upplyft på upphängningsanordning 80 km/tim
A-traktor 40 km/tim
B-traktor 50 km/tim
Moped klass II 25 km/tim
EU-moped (moped klass I) 45 km/tim
Motorredskap klass I 50 km/tim
Motorredskap klass II 30 km/tim
Gå tillbaka